KRÓTKI ZARYS POWSTANIA OGNISKA TKKF „LESKOWIEC”
W WADOWICACH


   Rocznica Majowej Konstytucji w 1957 roku była dniem powstania Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Polsce, organizacji propagującej masowe imprezy sportowe i rekreacyjne, organizacji, która stała się nieodłączną częścią polskiej kultury fizycznej. Nie minęły cztery lata od wspomnianych wydarzeń w Wadowicach 10 lipca 1961 roku, decyzja Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie powstało pierwsze Ognisko TKKF w Wadowicach. Jego siedziba była Szkoła Podstawowa nr 2.

   Wielkie zainteresowanie działalnością wadowickiego Ogniska TKKF, coraz większa jego popularność, spowodowała, że dnia 20 października 1966 roku do tej pory bezimienne przyjęło nazwę „Leskowiec”. Siedzibą nowo zarejestrowanego Ogniska był piwniczny lokal pralni na oś. Obrońców Westerplatte. W lokalu tym znajdowała się również wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz świetlica dla dzieci i młodzieży. Ognisko korzystało również z miejskich obiektów sportowych, organizując szereg imprez dla mieszkańców Wadowic. W 1970 roku Ognisko TKKF „Leskowiec” uzyskało nową siedzibę w budynku Powiatowej Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 37.

   Lata 1970-1978, to wzrost liczby Ognisk w powiecie wadowickim, oficjalny wzrost liczby członków Towarzystwa, powoływanie do życia zakładowych oddziałów. Cała ta statystyka, ograniczała się jednak do spektakularnych działań. Dopiero powstanie Klubu Osiedlowego „Garsoniera” w nowo otwartym lokalu Wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, spowodowało renesans Ogniska TKKF „Leskowiec”.

  Oprócz sprawdzonych form działalności rozpoczęto organizację wielu masowych imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym adresowanym już nie tylko do mieszkańców Wadowic, ale dla ludzi z całej Polski. Najsławniejszym jest „BIEG POWSINOGI”, który w czterdziestą rocznice TKKF „Leskowiec” miał swoją XXVII edycje.

*   *   *   *   *

HISTORIA TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KLUTURY FIZYCZNEJ (TKKF)

   Decyzja o powołaniu TKKF zapadła w dniu 17 lutego 1956 r. w trakcie Krajowej Narady Aktywu Sportowego w Warszawie, gdzie dyskutowano m.in. konieczność powołania organizacji sportu masowego. Spośród dwu wniosków: reaktywacji Towarzystwa Gimanstycznego „Sokół” i powołania Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, postanowiono przychylić się do drugiego. 3 maja 1957 r., Krajowa Konferencja Założycieli, która odbyła się w Warszawie, przejęła uchwałę o powołaniu do życia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Założycielami TKKF były stowarzyszenia sportowe: AZS , LZS , „START”. Konferencja zatwierdziła statut TKKF, jako stowarzyszenia zrzeszającego ogniska TKKF z terenu kraju, ustaliła zasady powoływania instancji wojewódzkich i tworzenia ognisk terenowych, wybrała tymczasowy Zarząd Główny TKKF.

   Uchwała założycielska TKKF z 1957 r., podjęta została 14 – 15 grudnia 1957r., w Warszawie odbył się poprzedzony zjazdami wojewódzkimi, I Krajowy Zjazd Delegatów TKKF z udziałem 214 delegatów. Zjazd uchwalił, po ogłoszonych poprawkach statut TKKF, zatwierdził godło i barwy oraz odznakę TKKF, a także zasady działalności organizacyjne i programowo – szkoleniowe. Wybrano 60 osobowy Zarząd Główny i 5 osobową Główną Komisję Rewizyjną. Prezesem ZG TKKF został wybrany Feliks Kędziorek.

   W okresie I Zjazdu zarejestrowane były już 94 ogniska terenowe TKKF. Od tego czasu minęło w 2007 r. – pięćdziesiąt lat. XIV Krajowy Zjazd Delegatów TKKF, który odbył się w Warszawie w dniu 25 listopada 2006 r., podjął uchwałę o rozpoczęciu obchodów Jubileuszu 50-lecia TKKF. Wręczono pierwsze, ustanowione przez ZG TKKF Medale 50-lecia TKKF „Za zasługi” Medale te otrzymali członkowie honorowi TKKF, b. członkowie władz TKKF, legitymujący się kilkudziesięcioletnim stażem działalności. Obchody 50-lecia TKKF zostały wykorzystane do zwiększenia aktywności członków stowarzyszenia oraz dla popularyzacji naszych programów i sportowych ofert.

   Na dzień dzisiejszy: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Warszawie tworzy zrzeszeniową strukturę funkcjonującą na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej. W województwach działają Wojewódzkie Związki TKKF w liczbie 15-tu, a także Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie TKKF w liczbie ponad 50-ciu, jako samodzielne prawnie związki stowarzyszeń kultury fizycznej – będące członkami zwyczajnymi bezpośrednimi i pośrednimi TKKF.

  Wojewódzkie, Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zrzeszają w sposób bezpośredni i pośredni Ogniska TKKF i Kluby Rekreacyjno – Sportowe TKKF, działające na obszarze całego kraju. Wg danych statystycznych na 31 grudnia 2007 r., działało w Polsce 1.089 Ognisk i Klubów R-S TKKF, w których zrzeszonych było 145.803 członków – osób fizycznych.

   Ogniska i Kluby R-S TKKF w roku 2007 były organizatorami 21.214 imprez sportowo – rekreacyjnych, w których uczestniczyło 5.688.402 osób, a także prowadziły 5.364 sekcji i Zespołów ćwiczebnych różnych specjalności, w których ćwiczyło 225.077 osób.

   Obszarem działalności programowej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jest SPORT DLA WSZYSTKICH. Dążymy do spopularyzowania i urzeczywistnienia nowoczesnych idei oraz form sportu dla wszystkich wśród naszego społeczeństwa w tym osób niepełnosprawnych, do szerszego podejmowania działań indywidualnych i grupowych w tym zakresie w różnych środowiskach.